Skip to main content

Predlog sprememb pogojev za status nepridobitnega medija posebnega pomena

Ker so svobodni skupnostni mediji tretjega medijskega sektorja po definiciji nepridobitni in niso namenjeni ustvarjanju dobička, se najbolj smiselna zdi sprememba 24. člena ZMED-E, s katerim se spreminja 81. člen, ki ureja nepridobitne medije posebnega pomena. Predlagatelj sicer je prepoznal dejstvo, da je v RS potrebno javni interes na področju medijev oz. status posebnega pomena nepridobitnega medija ob radiu in televiziji razširiti tudi na tiskane in spletne medije, toda zakonsko določeni pogoji za pridobitev statusa nepridobitnega medija posebnega pomena so zastavljeni širše od koncepta in definicij tretjega medijskega sektorja svobodnih skupnostnih medijev.

 

Čeprav bo pogoje in merila za pridobitev statusa nepridobitnega medija posebnega pomena dokončno šele s podzakonskim aktom v šestih mesecih od uveljavitve novele ZMeD-E določil minister za kulturo, status nepridobitnega medija posebnega pomena pridobi izdajatelj, ki izpolnjuje zgolj naslednje pogoje:

v primeru radijskega ali televizijskega programa v dnevnem oddajnem času zagotavlja najmanj 30 odstotkov programskih vsebin lastne produkcije, in sicer izvirnih splošnoinformativnih programskih vsebin, programskih vsebin s področja preiskovalnega novinarstva, programskih vsebin, namenjenih spremljanju in kritični refleksiji kulture in umetnosti, ali drugih zahtevnejših, specifičnih, inovativnih in manj zastopanih novinarskih zvrsti, vrst in žanrov;

v primeru tiskanega medija ali elektronske publikacije redno zagotavlja večinski delež izvirnih splošnoinformativnih programskih vsebin, programskih vsebin s področja preiskovalnega novinarstva, programskih vsebin, namenjenih spremljanju in kritični refleksiji kulture in umetnosti, ali drugih zahtevnejših, specifičnih, inovativnih in manj zastopanih novinarskih zvrsti, vrst in žanrov;

ni ustanovljen z namenom opravljanja pridobitne dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev, družbenikov ali članov;

v skladu s svojim ustanovitvenim aktom dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje namenov ali ciljev na področju izdajanja nepridobitnega medija in svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, družbenike, člane ali druge osebe;

plače njegovih zaposlenih ter nadomestila za plače članov organov upravljanja in nadzora pri izdajatelju ter druga nadomestila (potni stroški, dnevnice itd.) ne presegajo plačnih razredov, ki jih veljavni predpisi in kolektivna pogodba zaposlenih v kulturi določajo za javne zavode;

ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali zagotovljeno drugo dolgotrajno sodelovanje z najmanj dvema novinarjema oziroma programskima delavcema, razen če gre za medij, ki je namenjen obveščanju pripadnikov manjšinskih etničnih in narodnih skupnosti.

 

Zato predlagamo, da se med pogoje, pod katerimi izdajatelj lahko pridobi status nepridobitnega medija posebnega pomena, doda še dodatne pogoje:

da z notranjimi akti omogoča participacijo zaposlenih, drugih sodelavcev in članov uredništva pri imenovanju vodilnih funkcij zastopnika in odgovornega urednika ter oblikovanju programske sheme;

da je pri oblikovanju programske politike neodvisen od vlade, komercialnih in verskih inštitucij ter političnih strank;

da izvaja neformalna izobraževanja in medijsko opismenjevanje na področju medijskih poklicev

da podpira pravice manjšin in marginaliziranih skupin in ščiti kulturno in jezikovno različnost.

 

 

24. člen, ki spreminja 81. člen se po novem glasi:

 

»81. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

Nepridobitni mediji posebnega pomena

 

81. člen

 

(1) Status nepridobitnega medija posebnega pomena pridobi izdajatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

v primeru radijskega ali televizijskega programa v dnevnem oddajnem času zagotavlja najmanj 30 odstotkov programskih vsebin lastne produkcije, in sicer izvirnih splošnoinformativnih programskih vsebin, programskih vsebin s področja preiskovalnega novinarstva, programskih vsebin, namenjenih spremljanju in kritični refleksiji kulture in umetnosti, ali drugih zahtevnejših, specifičnih, inovativnih in manj zastopanih novinarskih zvrsti, vrst in žanrov;

v primeru tiskanega medija ali elektronske publikacije redno zagotavlja večinski delež izvirnih splošnoinformativnih programskih vsebin, programskih vsebin s področja preiskovalnega novinarstva, programskih vsebin, namenjenih spremljanju in kritični refleksiji kulture in umetnosti, ali drugih zahtevnejših, specifičnih, inovativnih in manj zastopanih novinarskih zvrsti, vrst in žanrov;

ni ustanovljen z namenom opravljanja pridobitne dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev, družbenikov ali članov;

v skladu s svojim ustanovitvenim aktom dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje namenov ali ciljev na področju izdajanja nepridobitnega medija in svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, družbenike, člane ali druge osebe;

plače njegovih zaposlenih ter nadomestila za plače članov organov upravljanja in nadzora pri izdajatelju ter druga nadomestila (potni stroški, dnevnice itd.) ne presegajo plačnih razredov, ki jih veljavni predpisi in kolektivna pogodba zaposlenih v kulturi določajo za javne zavode;

ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali zagotovljeno drugo dolgotrajno sodelovanje z najmanj dvema novinarjema oziroma programskima delavcema, razen če gre za medij, ki je namenjen obveščanju pripadnikov manjšinskih etničnih in narodnih skupnosti;

z notranjimi akti omogoča participacijo zaposlenih, drugih sodelavcev in članov uredništva pri imenovanju vodilnih funkcij zastopnika in odgovornega urednika ter oblikovanju programske sheme;

je pri oblikovanju programske politike neodvisen od vlade, komercialnih in verskih inštitucij ter političnih strank;

izvaja neformalna izobraževanja in medijsko opismenjevanje na področju medijskih poklicev,

podpira pravice manjšin in marginaliziranih skupin in ščiti kulturno in jezikovno različnost.

 

(2) O podelitvi statusa nepridobitnega medija posebnega pomena odloči pristojno ministrstvo z odločbo, pri čemer izpolnjevanje pogojev iz 1. in 2. alinee glede zastopanosti programskih vsebin ugotovi strokovna komisija iz 4.c člena tega zakona, izpolnjevanje deleža lastne produkcije iz 1. alinee prejšnjega odstavka pa agencija.

 

(3) Pristojno ministrstvo z odločbo odvzame status nepridobitnega medija posebnega pomena, če:

izdajatelj ne izpolnjuje predpisanih pogojev iz prvega odstavka tega člena in ugotovljenih nepravilnosti tudi ne odpravi v roku, ki ga določi pristojno ministrstvo;

izdajatelj sam poda zahtevo za odvzem statusa.

 

(4) Status nepridobitnega medija posebnega pomena se upošteva kot prednostno merilo na javnih pozivih in javnih razpisih za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.«.